سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱ | 
ارتباط با دبیرخانه
سمت
ادرس مکاتبه 
شرح وظایف
 نام
رییس هیات مدیره انجمن
myamani@ut.ac.ir
امور اداری و ستادی 
دکتر مجتبی یمانی
دبیر کمیته علمی همایش 
m-ghahroudi@sbu.ac.ir
داوری مقالات و برنامه سخنرانی ها 
دکتر منیژه قهرودی تالی 
دبیر کمیته اجرایی همایش 
ar.salehipour@gmail.com 
امور اجرایی، 
دکتر علیرضا صالحی 
مدیر وبگاه همایش 
schezghe@yahoo.com
رسید مقالات و گواهی ارائه سخنرانی ها 
دکتر سمیرا چزغه
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://geomorphologyconf.ir/find.php?item=1.77.15.fa
برگشت به اصل مطلب