سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اطلاعات ثبت نام
نحوه شرکت در همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۳ | 
شرکت در همایش
شرکت کنندگان می توانند در قالب زیر در این همایش مشارکت نمایند
 
نوع شرکت مسئول نوع شرکت هزینه زمان نحوه شرکت
سخنران ویژه دکتر منیژه قهرودی دعوت میهمان 2/8/97 m-ghahroudi@sbu.ac.ir
ارائه دهنده مقاله دکتر سمیرا چزغه سایت همایش سایت 2/8/97 schezghe@yahoo.com
شرکت آزاد در همایش دکتر سمیرا چزغه سایت همایش آزاد 2/8/97 schezghe@yahoo.com
سخنران میزگرد دکتر منیژه قهرودی دعوت میهمان 2/8/97 m-ghahroudi@sbu.ac.ir
شرکت کننده در کار میدانی آقای ابوطالب محمدی سایت همایش سایت 3/8/97 mohammadi.abotaleb@yahoo.com
امور اجرایی دکتر صالحی میلانی ارتباط ایمیل داورطلب 15/7/97 ar.salehipour@gmail.com
           
 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://geomorphologyconf.ir/find.php?item=1.64.21.fa
برگشت به اصل مطلب