سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- حامیان
حمایت کنندگان همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/3 | 


دانشگاه شهید بهشتی

                 و

        قطب توسعه  پایدار محیط جغرافیایی

 


 

       انجمن ایرانی

      ژئومورفولوژیاتحادیه انجمن های  علوم جغرافیایی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح


دانشکده جغرافیا

خانه اندیشمندان علوم انسانی


انجمن کواترنری ایران


دانشگاه شیراز
بخش جغرافیا

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی شاخه تبریز
انجمن ایرانی زئومورفولوژی شاخه اصفهان


خانه جغرافیا

کانون دانش آموختگان جغرافیا

انجمن مدیریت بحران


جامعه جغرافیدانان


دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان بنادر و دریانوردی
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی شاخه  دانشگاه فردوسی

قطب مطالعات محیط طبیعی ایران


 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://geomorphologyconf.ir/find.php?item=1.62.20.fa
برگشت به اصل مطلب