سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی و کار میدانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۳ | 
  
مسئولیت در همایش ادرس مکاتبه نام مسئول زمینه مکاتبات
دبیر کمیته اجرایی همایش a_ahmadabadiyahoo.com دکتر علی احمدآبادی  مشارکت در امور اجرایی
رییس کمیته همایش ها و کارگاههای انجمن mohammadi.abotalebyahoo.com آقای ابوطالب محمدی کارگاه میدانی همایش
 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://geomorphologyconf.ir/find.php?item=1.59.23.fa
برگشت به اصل مطلب